Vērtējums, sodi, ātrums un laika kontrole

 
Apstiprināts: LAF Trofi-reidu komisijas priekšsēdētājs I.Vīdušs_______________________________ 2014.gada __.martā Apstiprināts:LAF ģenerālsekretāre L.Medne

__________________________

2014. gada __.martā

LATVIJAS

TROFI REIDA ATKLĀTĀ ČEMPIONĀTA

2014. GADA NOLIKUMA

 Pielikums Nr. 3

 Vērtējums un sodi.  Ātrums un laika kontrole

1. Visā sacensību laikā arī PS pārvietošanās apdzīvotās vietās 50km/h, ārpus apdzīvotām vietām pa koplietošanas ceļiem – 70 km/h! Par atļautā ātruma pārsniegšanu ilgāk par 30 sekundēm:

  • Pirmo reizi: naudas sods 25 LVL
  • otro reizi: sacensībās kopējo saņemto punktu summa tiek samazināta par 10%
  • trešo reizi: izslēgšana no sacensībām.

Ātruma pārsniegšana var tikt kontrolēta ar Ceļu policijas darbinieku, sacensību organizatora nozīmēto personu un/vai „melnās kastes” palīdzību. Sistemātiska un regulāra ātruma pārsniegšana laika intervālos, kas ir īsāki par 30 sekundēm, tiek traktēta kā nesportiska rīcība, sods – nav ieskaite posmā.

2. Ja ekipāža nokavē PS startu vairāk kā 30 minūtes, tā skaitās nestartējusi (NS) un ieskaiti šajā PS nesaņem. Ja ekipāža nokavē starta laiku mazāku par 30 minūtēm, tā skaitās startējusi plānotajā laikā, un šo plānoto laiku tiesnesis fiksē ekipāžas kontrolkartē. Dalībnieks, kurš ir nokavējis savu starta laiku, tiek ielaists trasē tikai brīvā „logā”.

3. Ekipāža skaitās nefinišējusi (NF), ja pārsniedz atļauto laika normu vai pieļaujamo kavējumu. Ja neviena ekipāža neiekļaujas noteiktajā laika normā, tad laika norma = pirmās finišējušās ekipāžas patērētais laiks x 1,5.

4. Papildsacensību LK un sekciju finišos jāatzīmējas ar elektronisko laika reģistrēšanas ierīci (ELFI). Ja trasē kāda elektroniskā ierīce ir pazudusi, bet tiesneša klātbūtne šajā vietā nav paredzēta, tad stūrmanis kontrolkartē fiksē laiku patstāvīgi. Nozaudētas ierīces gadījumā rezultāts tiek aprēķināts pēc „melnās kastes” rādītājiem, bet ja stūrmanis nav fiksējis laiku kontrolkartē, rezultāts netiek aprēķināts.

5. Sacensību dalībniekam izsniegtās laika un distances kontroles iekārtas, kā arī kontrolkarte, jānodod sacensību sekretariātā līdz iepriekšējo rezultātu paziņošanai, par iekārtu nenodošanu, netiek aprēķināts rezultāts un noteikts naudas sods 100 latu apmērā.

6.  Par izstāšanos no sacensībām jāpaziņo: galvenajam sacensību tiesnesim, sacensību komisāram vai tehniskajam komisāram 1 stundas laikā no trases atstāšanas brīža, par neziņošanu, netiek aprēķināts rezultāts sacensībās un noteikts naudas sods 100 latu apmērā

7. Ir pieļaujams kavējums uz OZ finišu – 30 minūtes, ja Rīkotājs nav noteicis savādāk. Par katrām nokavētām nepilnām piecām minūtēm tiek atskaitīts viens atrastais kontrolpunkts.

8. Pēc dienas finiša noteiktā laikā ir jāsasniedz bāzes vieta, kur fotoaparāts, „melnā kaste” jānodod tiesnesim, lai fiksētu tajā esošo informāciju. Kavējuma gadījumā – sods 10Ls. Kavējuma, kas lielāks par 30 minūtēm, gadījumā rezultāts netiek aprēķināts.

Kontrolpunkti

9. Kontrolpunkts, kur fakta fiksēšanai jāizmanto fotoaparāts, tiek ieskaitīts, ja fotogrāfijā skaidri saredzami: kontrolpunkta numurs, automašīnas starta numurs vai valsts reģistrācijas numurs, viena ekipāžas locekļa abas rokas, no kurām viena pielikta pie kontrolpunkta numura ierobežojošās apmales vai tieši pie numura, bet otra roka – pie kādas automašīnas neatdalāmas virsbūves daļas (antenas, vinču troses, laipas utt. neskaitās automašīna!).Ieteicamais fotogrāfijas izmērs 1600×1200 pikseļi.

10. Meklējamie kontrolpunkti KP, kuru sasniegšana tiek fiksēta ar fotoaparātu. Kontrolpunkti dabā izskatās šādi: uz A4 vai A5 izmēra plāksnes vai citas pietiekami noturīgas virsmas tiek attēlots kontrolpunkta numurs, kurš tiek piestiprināts redzamā augstumā.

Ekoloģija un trase.

11. Zāģēt atļauts tikai nokritušus un nedzīvus kokus! Kategoriski aizliegts bojāt augošus kokus vai nodarīt citus bojājumus apkārtējai videi. Sods par ekoloģijas normu pārkāpšanu 100 Ls vai zaudējumu atlīdzināšana pilnā apmērā par nodarīto kaitējumu, kas var arī tikt fiksēti pēc sacensību beigām.

12. Nenorobežotā trasē aizliegts nobraukt no ceļa vai stigas ar visiem četriem riteņiem, izņemot gadījumus, kad nekādi citādi nav iespējams apbraukt priekšā stāvošās ekipāžas vai šķēršļus. Šķēršļa apbraukšanas pieļaujamais attālums ir 5 metri no ceļa malas, ja apbraucot netiek bojāti augoši koki vai nodarīti citi bojājumi apkārtējai videi. Gadījumā, ja ekipāžai rodas nepieciešamība novirzīties no paredzētā maršruta vairāk kā par 5 metriem, tas ir jāfiksē kontrolkartē, atzīmējot laiku, koordinātes un iemeslu. Sods par pirmo kontrolkartē nefiksēto novirzīšanos no trases 1 stunda, par otro 2 stundas utt.

13. Ja nemarķētā trasē ekipāža navigācijas kļūdas dēļ novirzās no noteiktā maršruta, tai pa savām pēdām jāatgriežas trasē tajā pašā vietā. Pretējā gadījumā sods – NF.

14. Izbraukšana ārpus trases norobežojuma (ierobežojums, apzīmējumi kartē, sacensībām atvēlēta teritorija), tiek sodīta ar ieskaites nesaņemšanu konkrētajā posmā (NF).

15. Ekipāžai jāsaglabā savs maršruts GPS atmiņā 24 stundas. Maršruta pareizību var pārbaudīt tiesneši jebkurā tiesnešu punktā vai sekretariātā. Sods par maršruta nesaglabāšanu – ieskaites nesaņemšana konkrētajā PS (NF).

16. „Melnās kastes” bojājumu, barošanas pārtraukumu visā sacensību laikā, vai citu traucējumu gadījumā ekipāža saņem NF.

17. Ar automobili vai ATV nogāzti vārti vai pārrauta trases norobežojuma lenta – NF. Ekipāžas dalībnieku vai vinčas troses pārrauta norobežojoša lenta ir jāatjauno pašiem ekipāžas dalībniekiem, sods par lentas neatjaunošanu – NF.

 Vērtējums

18. Par, katrā PS vai OZ, iegūto vietu, ekipāža saņem noteiktu punktu skaitu saskaņā ar punktu aprēķināšanas tabulu, kas ir pielikums Nr1 Latvijas Trofia reida čempionāta 2013. gada nolikumam, Sacensībās uzvar ekipāža ar vislielāko punktu summu.

19. Izstāšanās vai laika normas pārsniegšanas gadījumā ekipāža saņem ieskaiti (NF – nefinišēja) un 0 punktus. Nestartēšanas (NS) gadījumā ekipāža ieskaiti konkrētajā PS nesaņem, t.i. kopvērtējumā ieņem zemāku vietu par visos posmos ieskaiti saņēmušām ekipāžām.

20. Vienāda punktu skaita gadījumā augstāku vietu ieņem ekipāža, kurai ir vairāk pirmās vietas, otrās vietas utt. Vienādu punktu un iegūto vietu skaita gadījumā tiesneši var nozīmēt “dueli”.

21. Orientēšanās zonās augstāku vietu ieņem ekipāža, kura ieguvusi visvairāk punktu no atrastajiem kontrolpunktiem. Vienāda KP vērtību gadījumā labāka ir ekipāža, kura posmu veikusi īsākā laikā.

22. PS1,PS2 apļa sacensībās tiek ieskaitīti laika normā veiktie pilnie apļi. Ja apļu skaits vienāds, labāka ir ekipāža, kura veikusi apļus ātrāk.

23. Vienādu punktu gadījumā, konkrētā sacensību posmā, augstāku vietu ieņem ekipāža, kas uzrādījusi labāku rezultātu beidzamajā papildsacensībā (PS).

Citi sodi

24. Sods par noteiktās kārtības pārkāpumiem sacensību vietā – 50 LVL

25. Drošības jostu un/vai atstarojošo vestu nelietošana – 10 LVL. Atkārtoti  30LVL

26. „Tuvās gaismas” lukturu nelietošana 10 LVL

27. Neiemaksāts ziedojums sacensību rīkotājam liegts starts

28. Nolikumos noteikto dokumentu trūkums liegts starts

29. Automašīnas vai ATV neatbilstība Tehniskajiem noteikumiem liegts starts

30. Reklāmas vai numura zīmju neatbilstība uz transporta līdzekļa30% no sacensību organizatoram veiktā ziedojuma

31. Kavējums uz dalībnieku reģistrāciju 10 LVL

32. Neierašanās uz dalībnieku sapulci                   10% no dalības maksas

33. LKK un KP karšu nozaudēšana                                      nav ieskaites

34. Nepakļaušanās oficiālo personu norādījumiem                izslēgšana no sacensībām

35. Nesportiska rīcība – naudas sods vai izslēgšana no sacensībām

36. Transportlīdzekļa vadīšana alkohola vai citu psihotropo vielu ietekmē – izslēgšana no sacensībām

37. Stropes nelietošana vinčošanās laikā – līdz Ls 150 vai nav ieskaites konkrētā sacensību posmā.

38. Ierašanās LK vai PS finišā – ar transporta līdzekļa palīdzību, kas nav sacensību dalībnieks – Nav ieskaite konkrētajā posmā.

39. Ekipāžas locekļu atrašanās uz automašīnas ārpus salona tās kustības laikā (uz jumta, atbalsta stieņiem, sliekšņiem utt.) –  50 LVL

40. Atkritumu izmešana šim nolūkam neparedzētā vietā – līdz Ls 100.

41. Sods par iebraukšanu bāzē no nepareizās puses – 50 Ls

42. Citi apkārtējai videi nodarīti zaudējumi – naudas sods vai izslēgšana no sacensībām.

43. PS pāragrs starts – +10 minūtes vai tiesnešu lēmums.

44. Pārējie sodi saskaņā ar LAF nacionālo sporta kodeksu.

45. Naudas sodi jānomaksā sacensību sekretariātā līdz iepriekšējo rezultātu paziņošanai.

46. Citi pārkāpumi – izskata tiesnešu kolēģija.

47. Sacensību Organizators var paredzēt sankcijas par citiem pārkāpumiem, to aprakstot sacensību dokumentācijā.

Pārējie noteikumi.

48. Sacensību rīkotāja paziņojumi dalībnieku sapulcēs, kas nav noformēti rakstiski un izsludināti kā papildinājumi sacensību nolikumam, ir tikai rekomendējoša rakstura.

49. Ja sacensību dalībnieks nav veicis rīkotāja norisē paredzēto uzdevumu, tad dalībnieks saņem NF konkrētajā sacensību posmā.

50. Ja sacensību laikā transportlīdzeklī atrodas pieteikumu anketā nereģistrētas personas, ekipāža saņem NF (nefinišs) dotajā PS posmā.

51. Palīdzība no malas PS posmā – NF dotajā PS.

52. Sods par neierašanos pirmstarta zonā – 30% no dalības maksas.

 

Apstiprināti ar LAF Trofi reida komisijas 2014. gada ___. ___________ lēmumu.

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)