TROFI REIDU KOMISIJAS NOLIKUMS

 

Apstiprināts

biedrības „Latvijas Automobiļu federācija”

Prezidija sēdē, 2011. gada 17. augustā.

Prezidents Jānis Naglis.

 

LAF STRUKTŪRVIENĪBAS, TROFI REIDU KOMISIJAS

NOLIKUMS

 2011. gads, augusts

1.   VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI

1.1. Trofi reidu komisija, turpmāk šī Nolikuma tekstā dēvēta TRK, ir biedrības „Latvijas Automobiļu federācija“, turpmāk tekstā LAF, attiecīgās autosporta disciplīnas izveidota LAF struktūrvienība, pamatojoties uz likuma „Biedrību un nodibinājumu likums“ 50. pantu un LAF statūtu 6. nodaļu.

1.2. TRK ir sava biedru pilnsapulce, turpmāk šī nolikuma tekstā dēvēta Biedru Sapulce, un izpildinstitūcija, turpmāk šī Nolikuma tekstā dēvēta Padome, kas vada un pārrauga TRK darbību saskaņā ar šī nolikuma nosacījumiem, turpmāk tekstā dēvēts Nolikums.

1.3. TRK pārraudzībā ir trofi reidu Sporta Disciplīna.

1.4. TRK nav juridiska persona, tā organizē attiecīgo sporta disciplīnu darbu un attīstību LAF ietvaros.

1.5. TRK saimnieciskā darbība tiek organizēta saskaņā ar LAF Prezidija apstiprinātiem un LAF sekretariāta realizētiem darbības principiem un budžetu.

1.6. TRK Nolikumu izstrādā un apstiprina LAF Prezidijs.

2.   DARBĪBAS MĒRĶI UN UZDEVUMI

2.1. TRK darbības mērķis ir apvienot attiecīgās Sporta Disciplīnās iesaistītos LAF biedrus, lai:

2.1.1. saskaņā ar LAF stratēģiju, mērķiem un uzdevumiem pārraudzītu, organizētu un attīstītu attiecīgo Sporta Disciplīnu Latvijā;

2.1.2. organizētu Latvijas un starptautiskās sacensības attiecīgajās Sporta Disciplīnās;

2.1.3. nodrošinātu attiecīgās Sporta Disciplīnas sportistu, pieteicēju, sporta klubu, organizatoru un ieinteresēto personu vienotību un aizsargātu to sportiskās intereses visā Latvijas Republikas teritorijā un ārvalstīs;

2.1.4. attīstītu starptautisku sadarbību Baltijas valstu, Ziemeļeiropas valstu, Eiropas un pasaules līmenī, ar mērķi veicināt attiecīgo Sporta Disciplīnu kvalitāti un attīstību ilgtermiņā;

2.1.5. veicinātu bērnu un jauniešu iesaisti un attīstību attiecīgajās Sporta Disciplīnās;

2.1.6. izstrādātu attiecīgās Sporta Disciplīnas attīstības stratēģiju;

2.1.7. rūpētos par pievilcīgu sportisko vidi organizatoriem, sportistiem un sporta klubiem;

2.1.8. nodrošinātu ar attiecīgo Sporta Disciplīnu saistīto sporta reglamentējošo dokumentu izstrādi, ieviešanu un regulāru atjaunošanu vietējā un starptautiskā kontekstā;

2.1.9. organizētu licenču izsniegšanu sportistiem, pieteicējiem, sacensību trasēm un organizatoriem;

2.1.10. iesaistītos attiecīgās sporta disciplīnas publicitātes nodrošināšanā;

2.1.11. veicinātu iespējas sportistiem, sporta speciālistiem un attiecīgā sporta veida sacensību tiesnešiem paaugstināt savu kvalifikāciju piedaloties attiecīgā sporta veida sacensībās un saistītos pasākumos Latvijas Republikā un ārvalstīs;

2.1.12. koordinētu pasākumus, lai paaugstinātu sacensību drošību;

2.1.13. koordinētu sacensību organizatoru darbību, lai paaugstinātu sacensību organizatorisko kvalitāti;

2.1.14. nodrošinātu pilnvērtīgu informāciju LAF biedru datu bāzei un arhīvam.

2.2 TRK mērķi un uzdevumi tiek realizēti LAF kopējo stratēģijas, mērķu un uzdevumu kontekstā.

3.   BIEDRU SAPULCE

3.1. TRK Biedru Sapulce ir augstākā TRK institūcija.

3.2. TRK Biedru Sapulcē ir tiesības piedalīties TRK iekļauto autosporta disciplīnu dalībpersonām, kuras atbilst p. 3.4. minētajiem kritērijiem.

3.3. Katram Biedru Sapulces dalībniekiem ir viena balss.

3.4. TRK Biedru Sapulci veido un tajā ir tiesīgi piedalīties sekojoši biedri:

3.4.1. Fiziskas personas, kurām gadā, kad notiek sapulce vai iepriekšējā gadā ir izsniegta attiecīgās sporta disciplīnas licence, kuru izdevusi TRK;;

3.4.2. Juridiskas personas (sporta klubi un organizācijas), kuras ir pieteikušas (reģistrējušās LAF biedru uzskaites sistēmā) līdzdalību attiecīgajās Sporta Disciplīnā, kurai ir vismaz viens biedrs ar spēkā esošu licenci attiecīgajā Sporta Disciplīnā gadā kad notiek sapulce vai iepriekšējā gadā; biedram – juridiskajai personai ir viena balss Biedru Sapulcē;

3.4.3. attiecīgo Sporta Disciplīnu sacensību rīkotāju (juridisku personu) pārstāvji, kuri rīko sacensības gadā kad notiek sapulce vai iepriekšējā gadā; vienam sacensību rīkotājam (juridiskai personai) ir viena balss Biedru Sapulcē;

3.4.4. TRK Padomes locekļi un LAF Prezidija locekļi vai pēdējās TRK Padomes locekļi un LAF Prezidija locekļi, ja to pilnvaru termiņš ir beidzies un nav ievēlēta jauna TRK Padome un LAF Prezidijs.

3.5. Par izņēmumu gadījumiem, kas nav minēti p.3.4. ar vienkāršu balsu vairākumu lemj TRK biedru sapulce.

3.6. Biedrs var piedalīties sapulcē arī ar pilnvarota pārstāvja starpniecību. Pilnvara piedalīties un balsot Biedru Sapulcē izdodama tikai rakstiski. TRK biedram – juridiskai personai pilnvaru ir tiesīga izdot šīs juridiskās personas pārstāvja tiesīgā amatpersona. Biedru Sapulces dalībnieks var būt kā pilnvarotais pārstāvis ne vairāk kā diviem TRK biedriem.

3.7. Biedru Sapulces kompetencē ietilpst:

3.7.1 TRK Padomes ievēlēšana un atsaukšana;

3.7.2 TRK Padomes priekšsēdētāja ievēlēšana;

3.7.3 attiecīgo Sporta Disciplīnu stratēģijas apstiprināšana;

3.7.4 ar sportu un TRK budžetu saistīto jautājumu izskatīšana un lēmumu pieņemšana, kuri ir Padomes kompetencē, ja Padome izvirza tos uz apspriešanu un apstiprināšanu Biedru Sapulcē.

4.   BIEDRU SAPULCES SASAUKŠANA

4.1. TRK Padome sasauc regulārās Biedru Sapulces saskaņā ar šī Nolikuma nosacījumiem vai arī ārkārtas sapulces, ja Biedru Sapulces sasaukšana ir nepieciešama TRK interesēs.

4.2. Regulārās Biedru Sapulces tiek sasauktas ne retāk kā vienu reizi divos gados.

4.3. Padome nekavējoties (bez vainojamas vilcināšanās) sasauc Biedru Sapulci, ja to rakstveidā, norādot sasaukšanas iemeslu, prasa ne mazāk kā viena desmitā daļa TRK biedru.

4.4. Ja Padome nesasauc Biedru Sapulci, pamatojoties uz šī Nolikuma 4.3. punktu, biedri, kuri prasa Biedru Sapulces sasaukšanu, var patstāvīgi sasaukt Biedru Sapulci, ievērojot noteikto Biedru Sapulces sasaukšanas kārtību.

4.5. Par Biedru Sapulces sasaukšanu, ja tajā paredzēts lemt par šī Nolikuma punktos  3.7.1. un p. 3.7.2. noteiktajiem jautājumiem, Padome TRK biedriem paziņo un tās darba kārtību dara zināmu ne vēlāk, kā 14 dienas pirms Biedru Sapulces sasaukšanas.

4.6. Kā oficiālā Biedru Sapulces paziņošanas un izziņošanas vieta tiek pieņemta LAF interneta vietne www.laf.lv .

5.   BIEDRU SAPULCES NORISE

5.1. Šī Nolikuma 4.6. punktā noteiktā kārtībā izziņota Biedru Sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk, kā puse no TRK Sapulces Biedriem, kas atbilst šī Nolikuma 3.4. punktā minētajiem kritērijiem un ir samaksājuši aktuālā gada biedru naudu, vai licences maksu.

5.2. Ja Biedru Sapulce nav lemttiesīga saskaņā ar šī Nolikuma 5.1. punktu, Padome, ne vēlāk, kā pēc četrām nedēļām no jauna sasauc atkārtotu Biedru Sapulci ar tādu pašu darba kārtību. Atkārtoti sasauktā Biedru Sapulce ir lemttiesīga neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, bet tikai tādā gadījumā, ja Biedru Sapulcē piedalās vismaz divi TRK biedri.

5.3. Ja sasaucot Biedru Sapulci ir pārkāpti šī nolikuma nosacījumi, Biedru Sapulce nav tiesīga pieņemt jebkādus lēmumus, izņemot gadījumus, ja sapulcē piedalās visi TRK biedri.

5.4. Biedru Sapulci vada Padomes priekšsēdētājs, ja biedri neievēl citu Biedru Sapulces vadītāju.

5.5. Biedru Sapulce tiek protokolēta. Protokolu paraksta Biedru Sapulces vadītājs un protokolists.

5.6. Biedru Sapulces notiek atklāti.

5.7. Biedru Sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk, kā puse no klātesošajiem TRK biedriem.

6.   PADOME

6.1. adome vada un pārstāv TRK un tās Sporta Disciplīnas, kuras ir TRK pārraudzībā, saskaņā ar šī Nolikuma punktu 1.3.

6.2. TRK Padome sastāv no ne mazāk kā no trīs locekļiem, bet ne vairāk kā deviņiem. TRK Padomes priekšsēdētājs, ja tas ir pamatots ar nepieciešamību nodrošināt efektīvu TRK vadību, var pieprasīt noteikt lielāku padomes locekļu skaitu.

6.3. TRK Padomes galīgo skaitlisko sastāvu nosaka TRK biedru sapulce.

6.4. Biedru Sapulce no sava vidus ar vienkāršu balsu vairākumu ievēl TRK Padomes priekšsēdētāju. Ievēlētais Padomes priekšsēdētājs izveido savu Padomes sastāvu no TRK biedru vidus, ievērojot šī Nolikuma 6.2. punktā noteikto padomes locekļu skaitu. Padome tiek apstiprināta ar Biedru Sapulces balsu vairākumu. Padomes priekšsēdētājam un izvirzītajiem Padomes locekļu kandidātiem ir pilnas balss  tiesības Biedru Sapulcē.

6.5. Padomes priekšsēdētājs līdz ar tā ievēlēšanu uz tā pilnvaru laiku ieņem vietu LAF Prezidijā ar pilnvarām un pienākumiem, kurus nosaka LAF statūti.

6.6. Vēlēšanu procedūru apstiprina Biedru Sapulce.

6.7. Padomes Priekšsēdētājs un Padome tiek pārvēlēta ne retāk, kā reizi četros gados. Padomes priekšsēdētājam un tās locekļiem nav pārvēlēšanas ierobežojumi.

6.8. Gadījumā, ja Padomes pilnvaru laikā kāds no Padomes locekļiem atsakās no Padomes locekļa amata, Padomes priekšsēdētājs izvirza jaunu Padomes locekli un apstiprina tā pilnvaras nākamajā Biedru Sapulcē ar vienkāršu balsu vairākumu.

6.9. Padomes priekšsēdētājam ir tiesības ierosināt padomei atstādināt astevišķus padomes locekļus no pienākumu pildīšans. Atstādināšanu Padome apstiprina ar vienkāršu balsu virākumu. Ja šādu Padomes locekļu skaits nepārsniedz vienu trešdaļu (1/3) no Padomes sastāva, tad Padomes priekšsēdētājam ir tiesības nominēt jaunus Padomes locekļus un apstiprināt padomes sastāva izmaiņas ar vienkāršu vairākumu nākamajā Biedru Sapulcē.

6.10. Gadījumā, ja Padome nav lemt spējīga regulāra (vairāk kā divas reizes) šī Nolikuma 7.3. punktā noteiktā kvoruma trūkuma dēļ, Padomes priekšsēdētājs ierosina ārkārtas Biedru Sapulces sasaukšanu un jaunas Padomes Priekšsēdētāja un Padomes vēlēšanas.

6.11. LAF Prezidijam ir tiesības ierosināt TRK Biedru Sapulces sasaukšanu, kā arī Padomes un Padomes  priekšsēdētāja maiņu, ja Padome nepilda savas funkcijas attiecīgās sporta disciplīnas vadībā, saskaņā ar šo Nolikumu, kā arī tās darbība vai bezdarbība kaitē LAF biedru interesēm un ir pretrunā ar LAF mērķiem un uzdevumiem.

7.   PADOMES KOMPETENCE

7.1. TRK Padome ir attiecīgo Sporta Disciplīnas izpildu un rīcības institūcija, kas Biedru Sapulču starplaikos realizē LAF un TRK biedru noteiktos mērķus un uzdevumus attiecīgās Sporta Disciplīnas vadībai un attīstībai.

7.2. Padomes sēdes vada Padomes priekšsēdētājs vai Padomes priekšsēdētāja nozīmēta persona no Padomes locekļu vidus.

7.3. Padomes sēdes ir lemttiesīgas, ja tajās piedalās ne mazāk kā puse Padomes locekļu.

7.4. Lēmumus Padome pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu, bet balsu vienlīdzības gadījumā padomes vadītāja balss ir noteicošā. Padomes sēdes tiek protokolētas un lēmums tiek pieņemts rakstiski.

7.5. Padome par savu darbību atskaitās TRK Biedru Sapulcei un LAF Prezidijam, kā arī rakstveidā informē LAF prezidiju vai tā sekretariātu par pieņemtajiem lēmumiem.

7.6. Padomes kompetencē ietilpst:

7.6.1 pieņemt un reģistrēt TRK biedrus;

7.6.2 izstrādāt priekšlikumus sacensību, sportistu un pieteicēju licenzēšanas kārtībai;

7.6.3 izstrādāt priekšlikumus LAF budžetam, kas attiecināma uz attiecīgajām Sporta Disciplīnām;

7.6.4 realizēt Sporta Disciplīnas mērķus un uzdevumus saskaņā ar LAF stratēģiju, mērķiem un uzdevumiem;

7.6.5 izstrādāt priekšlikumus attiecīgās TRK saimnieciskajai, mārketinga un organizatoriskajai vadībai;

7.6.6 izstrādāt un apstiprināt Sporta Disciplīnas ikgadējos kalendārus, ikgadējos nolikumus, tehniskos noteikumus, noteikumus sacensību organizatoriem, atsevišķu sacensību seriālu un sacensību nolikumus. Apstiprinot jebkuru no minētajiem LAF sporta disciplīnu reglamentējošiem dokumentiem Padomei ir jārīkojas saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem un normatīvajiem aktiem, LAF Sporta kodeksu un FIA (Starptautiskā Automobiļu federācija) starptautisko sporta kodeksu (ja tas ir nepieciešams);

7.6.7 izstrādāt, apstiprināt un regulāri atjaunot prasības sacensību organizatoriem un sportistiem, kas attiecināmas uz sportistu un skatītāju drošības nodrošināšanu un palielināšanu, kā arī prasības , kas attiecināmas uz attiecīgo Sporta Disciplīnu ietekmi uz apkārtējo vidi;

7.6.8 izstrādāt priekšlikumus attiecīgās Sporta Disciplīnas attīstības stratēģijai;

7.6.9 organizēt starptautisko sadarbību attiecīgajā Sporta Disciplīnā; nozīmēt atbildīgo Padomes sastāvā par starptautiskajiem sakariem attiecīgās Sporta Disciplīnas kontekstā;

7.6.10 apstiprināt izlašu un delegāciju sastāvus attiecīgās Sporta Disciplīnas sacensībām un sporta pasākumiem ārvalstīs;

7.6.11 apstiprināt TRK atribūtiku un organizēt attiecīgo Sporta Disciplīnu čempionātu apbalvošanu;

7.6.12 izstrādāt priekšlikumus sadarbībai ar komersantiem Latvijas Republikā attiecīgās Sporta Disciplīnas attīstībai un komerciālo iespēju realizēšanai;

7.6.13 izstrādāt un realizēt programmas bērnu un jauniešu piesaistei attiecīgajai Sporta Disciplīnai.

8.   FINANSES

8.1. Finanses, kas attiecināmas uz TRK tiek izdalītas kā atsevišķa struktūrvienības budžets integrētajā LAF budžeta sistēmā.

8.2. Saskaņā ar LAF Prezidija lēmumu uz attiecīgās TRK budžetu veidojošiem ieņēmumiem pilnībā vai daļēji var tikt attiecinātas sekojošas LAF ieņēmumu pozīcijas:

8.2.1 ieņēmumi no sportistu un pieteicēju licencēm;

8.2.2 ieņēmumi no attiecīgo Sporta Disciplīnu sacensību reģistrācijas maksas;

8.2.3 ieņēmumi no ziedojumiem attiecīgajai Sporta Disciplīnai;

8.2.4 citiem ieņēmumiem, kas veidojas LAF un attiecināmi uz attiecīgo Sporta Disciplīnu.

8.2.5 Ieņēmumi no mārketinga aktivitātēm.

8.3. Realizējot attiecīgās Sporta Disciplīnas mērķus un uzdevumus TRK ir tiesības rīkoties tikai un vienīgi budžetā apstiprināto ieņēmumu un uzkrājumu apjomā.

8.4. Attiecīgās TRK budžeta izdevumu veidus un apjomus, kā arī priekšlikumus ieņēmuma veidiem un apjomiem izstrādā TRK Padome. Padomei ir tiesības lēmuma pieņemšanu par TRK budžetu un tā pozīcijām deleģēt Biedru Sapulcei.

9.   STRUKTŪRVIENĪBAS LIKVIDĀCIJA

9.1. TRK, kā LAF struktūrvienību var likvidēt vai reorganizēt ar LAF Prezidija lēmumu vai arī, ja par to TRK Biedru Sapulcē ir  nobalsojuši vismaz divas trešdaļas (2/3) no TRK biedriem.

9.2. Ja TRK kā struktūrvienības likvidāciju ir ierosinājusi un apstiprinājusi TRK Biedru Sapulce, šis lēmums ir jāapstiprina LAF Prezidijā.

9.3. TRK kā struktūrvienība automātiski tiek likvidēta LAF likvidācijas vai reorganizācijas gadījumā.

  One Response to “TROFI REIDU KOMISIJAS NOLIKUMS”

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)