Norises noteikumi

 

Apstiprināts

LAF Trofi reida komisijas priekšsēdētājs

I.Vīdušs

_______________________________

2014. gada 10.martā

Saskaņots:

LAF ģenerālsekretāre

L. Medne

__________________________________

2014. gada 10.martā

 2014. gada Trofi reida Norises Noteikumi

 

 1           Definīcijas.

1.1  2012. gada Trofi reida Norises Noteikumi (TRNN) reglamentē Latvijā notiekošo Trofi reida norises pamatprincipus 2014. gadā un ir saistoši visiem Trofi  reida pasākumiem Latvijas teritorijā.

1.1.1         Trofi reids (TR) – vienas vai vairāku dienu apvidus auto, ATV kvadriciklu (ar riteņu formulu 4×4) sacensības, kuras notiek pa koplietošanas, lauku un meža ceļiem, slēgtām trasēm, kā arī pa grūti izbraucamiem ceļu posmiem un vispār bez ceļa (dziļas rises, dubļi, brasli, purvi utt.).

1.1.2         TR distances kopgarums vienā dienā, atkarībā no grūtības pakāpes, ir aptuveni no 50 līdz 250 km. Trofi reida grūtības pakāpe ir atkarīga no tajā startējošo transporta līdzekļu sagatavotības pakāpes.

1.1.3         TR tiek ietverti speciālie posmi, kuru veikšanai tiek izvirzīts konkrēts uzdevums, piemēram, jāveic iespējami īsākā laikā, jāveic noteiktā laikā, jāveic vispār utt. kas obligāti notiek smagos ceļa apstākļos vai bez ceļa (piem. karjerā).

1.1.4         TR distances veikšana notiek diennakts režīmā, ievērojot Latvijas Republikā spēkā esošos Ceļu satiksmes noteikumus (CSN).

 

 2           Terminoloģija.

2.1  Laika kontroles (LK) punkts: konkrēta vieta sacensību maršrutā, kurā tiesnesis vai elektroniskā laika reģistrēšanas ierīci fiksē ekipāžas pienākšanas un/vai atiešanas laiku. LK punktā laiks tiek fiksēts ar minūtes precizitāti. LK Tiek apzīmēts ar dzeltena fona kvadrātisku karogu uz kura attēlots pulkstenis.

2.2  Kontrolpunkts (KP): konkrēta vieta sacensību maršrutā (ar vai bez dotām koordinātēm vai atzīmēta kartē), kas tiek apzīmēts ar A5 formāta plāksni vai uz koka ar krāsu uzzīmēts kontrolpunkta numurs ar apvilktu kontūru un vai pie tā piestiprināts elektroniskās laika reģistrēšanās ierīce (konkrēto apzīmējumu precizē Rīkotājs).

2.3  Kontrolpunkta atzīme: iegūt liecību, par nokļūšanu pie konkrētā kontrolpunkta.

2.3.1         Ar kompostiera palīdzību (tiek izdarīta redzama un skaidri saprotama atzīme kontrolkartē)

2.3.2         Ar digitālā fotoaparāta palīdzību (skaidri saskatāms attēls, kurā ir redzams kontrolpunkta Nr., dalībnieka transporta līdzeklis ar saprotamu starta vai reģistrācijas Nr. zīmi un vienu no ekipāžas dalībniekiem, kura viena roka atrodas uz KP plāksnītes vai kontūras, bet otra atrodas uz kādas no auto virsbūves neatņemamās sastāvdaļas). ATV jābūt nofotografētiem abiem komandas trasnporta līdzekļiem un vienam komandas dalībniekam (ja nav iespējams, katram motociklam atsevišķi ar vienu no komandas dalībniekiem) ar vienu roku pie neatņemamas trasnporta līdzekļa sastāvdaļas, ar otru uz KP plāksnītes vai kontūras.

2.3.3         Ar elektronisko laika reģistrēšanas ierīci (Sport Ident vai analogu).

2.3.4         Rīkotāja noteiktais kontrolpunkta atzīmes paņēmiens tiek uzrādīts konkrētā posma Nolikumā.

2.4  Distance: viss maršruts, pa kuru sacensību dalībnieks brauc sacensībās.

2.5  Sacensības – LAF saskaņots autosporta pasākums, kura ietvaros notiek vismaz viens brauciens, kurā piedalās vismaz viena sacensību automašīna un kura ietvaros paredzēta braucēju apbalvošana atbilstoši sasniegto rezultātu vērtējumam.

2.6  Papildsacensība (PS): brauciens, kas notiek pa lineāru, apļveida vai cita veida slēgtu trasi (ierobežotu dabā vai ar ģeogrāfiskām koordinatēm), kas jāveic iespējami īsā, precīzi noteiktā laikā, jāveic vispār, un kura laikā var tikt doti papildus uzdevumi.

2.6.1                 Orientēšanās zona (OZ): PS, kura veikšanai nav precīzi noteikts maršruts, bet ir noteikti kontrolpunkti (KP), kas jāsasniedz pēc braucēju ieskatiem ar transporta līdzekli, ja tas nav speciāli noteikts posma Nolikumā. Kustība OZ notiek pēc apvidus kartes, kurā attēloti visi sasniedzamie KP. KP var tikt norādītas ģeogrāfiskās koordinātas (platums/garums).

2.7  PS posma starts un finišs: tiesnešu fiksēta ekipāžas kustība ar laika fiksēšanu laika kontrolkartē un/vai tiesnešu protokolā, vai ar elektronisko laika reģistrēšanas ierīci (piem. Sport Ident). PS posma starts tiek apzīmēts ar dzeltenas fona krāsas kvadrātisku karogu uz kura attēlots melns starta karogs (Ilustrācija Nr. 1). PS posma finišs tiek apzīmēts ar dzeltenas fona krāsas kvadrātisku karogu uz kura attēlots melns finiša karogs (Ilustrācija Nr.2). Ja paredzēts finišs gaitā, tad 20 – 100 m attālumā pēc finiša zīmes tiek uzstādīta tāda paša karoga „STOP” zīme (Ilustrācija Nr.3), pie kuras jāapstājas ekipāžas transporta līdzeklim.

2.8  Leģenda: precīzi norādīts sacensību maršruts ar kopējo kilometrāžu un attālumiem starp orientieriem: krustojumiem, zīmīgiem objektiem, LK punktiem. Leģenda var tikt dota arī ar ģeogrāfisko koordināšu saraksta palīdzību.

2.9  Pēkšņā distances kontrole (PDK): sacensību dokumentācijā neuzrādīts tiesnešu punkts, kura uzdevums ir kontrolēt dalībnieku precīzu maršruta veikšanu. Tiek apzīmēta ar dzeltena fona kvadrātisku karogu uz kura attēlots melns zīmogs.

2.10                   Kontrolkarte (LKK): sacensību dokuments (paraugs TRNN Pielikumā Nr.1), kuru izsniedz sacensību rīkotājs, un elektronisko laika reģistrēšanas ierīci (Sport Ident), kuru ekipāžai izsniedz sacensību sākumā, un kas paredzēta dažādu maršruta tiesnešu punktu atzīmēm. Dalībniekiem aizliegts veikt jebkādus ierakstus LKK laika kontroles daļā un/vai ierīcē. Nozaudēšanas gadījumā karti un reģistrēšanās ierīci neatjauno un citus neizsniedz. Par LKK kartes un elektroniskā laika reģistrēšanas ierīces (Sport Ident) iesniegšanu dažādos tiesnešu un kontrolpunktos atbildīga ir pati ekipāža.

2.11                   Slēgtais parks (SP): zona, kurā netiek atļauti nekādi darbi (remonts, degvielas uzpilde utt), izņemot gadījumus, kad to paredz šie Noteikumi vai posma Nolikums.

2.12                   Tehniskais parks (TP): Rīkotāja norādīta zona, kurā sacensību laikā atļauts viekt transporta līdzekļu remonta un citus tehniskās apkopes darbus

2.13                   Tehniskās kontroles zona: norobežota teritorija, kurā tiek veikta tehniskā kontrole un tajā drīkst atrasties pārbaudāmais transporta līdzeklis ar ekipāžu un tehniskais Komisārs.

2.14                   Pārgrupēšana (regrupings): sacensību Rīkotāja iepriekš paredzēts pārtraukums, lai pārgrupētu sacensības turpinošās ekipāžas. Šāds pārtraukums var nebūt vienādi garš visām ekipāžām.

2.15                   Dokumentācija (angliski road-book) – Rīkotāja izsniegts dokuments, kurā atrodas precīzi norādījumi un informācija konkrēto sacensību veikšanai, kā arī vērtēšanas principi.

2.16                   Apstāšanās ar bāzi: automašīnas pilnīga apstāšanās pret noteiktu objektu (tiesnesi; finiša karogu u.c), kad šis noteiktais objekts atrodas blakus automašīnai starp priekšējo un aizmugurējo tiltu.

2.17                   Tiesneša kavējums: laika intervāls tiesnešu punktā, ja starts kavējas no dalībnieka neatkarīga iemesla dēļ.

2.18                   Laika normas pārtēriņš neparedzētu apstākļu dēļ: ja dotajā laika normā nav iekļāvusies neviena ekipāža, tad laika norma tiek pagarināta par laiku, kas tiek aprēķināts – labākās ekipāžas laiku reizinot ar 1,5.

 

 

 3           Vispārīgie nosacījumi.

3.1  TR sacensībām jānorisinās saskaņā ar:

3.1.1         Šiem (TRNN) Noteikumiem;

3.1.2         Latvijas Republikā spēkā esošajiem Ceļu satiksmes noteikumiem (CSN);

3.1.3         posmu Nolikumiem un to Papildinājumiem.

3.2  Katras konkrētās sacensības Nolikumā Rīkotājs ietver sekojošu informāciju:

– sacensību norises laiks un vieta;

– sacensību nosaukums un statuss;

– Organizatora kontakta telefons, adrese un rekvizīti;

– sacensību programma;

– īss distances apraksts;

– ieskaites grupas;

– pieteikšanās veids un termiņi;

– oficiālās personas;

– dalībnieku skaita ierobežojums, ja tāds pastāv;

– nepieciešamie maksājumi/ziedojumi.

 4           Transporta līdzekļi.

4.1  Pie starta TR tiek pielaistas tikai tās ekipāžas, kuru automašīnu atbilstību Tehniskajiem noteikumiem ar zīmogu un/vai parakstu kontrolkartē apliecinājis sacensību Tehniskais komisārs. Tehniskās komisijas protokola piemērs šo TRNN Pielikumā Nr.2.

4.2  Tehnisko komisiju Tehniskais komisārs var veikt atkārtoti jebkurā sacensību momentā, ja uzskata to par nepieciešamu.

 5           Ekipāžas.

5.1              Braucējam aizliegts piedalīties sacensībās:

5.1.1                 ja alkohola koncentracija asinīs sasniedz 0,2 promiles, vai

5.1.2                 atrodoties narkotisku vai citu apreibinošo vielu ietekme,

 6           Reklāma.

6.1  Dalībniekam ir jāizvieto uz sava transporta līdzekļa Rīkotāja piedāvātā reklāma norādītajās vietās. Ja transporta līdzekļa virsbūves konstrukcija nepieļauj šo prasību precīzu izpildīšanu, atļauts uzlīmes izvietot citās virsbūves plaknēs.

 7           Palīdzība.

7.1  Sacensību dalībnieki var palīdzēt viens otram, vilkt un stumt viens otru pārbrauciena vai PS laikā, ja neviens no viņiem vēl šajā pārbraucienā vai PS nav finišējis. Posma Nolikuma Papildinājumos vai dokumentācijā var neatļaut palīdzību PS laikā.

7.2  Informācijas zīmes „SOS” un „OK” pieder pie obligātā ekipējuma. Par neapstāšanos pie izliktas „SOS” zīmes, ekipāža tiek izslēgta no sacensību ieskaites līdz sezonas beigām. Ja ekipāža sniedz tiešu medicīnisku palīdzību vai apstājusies pie avarējušās ekipāžas, par tās rezultātu lemj sacensību galvenais tiesnesis un komisārs.

7.3  Netiek ieskaitīta ierašanās tiesnešu punktā ar transporta līdzekļa palīdzību, kas nav sacensību dalībnieks.

7.4  Rīkotāja palīdzības gadījumā ekipāža nesaņem ieskaiti konkrētajā pārbraucienā vai PS, ja savādāk neparedz sacensību dokumentācija.

7.5  Medikamentu, naudas un pārtikas nodošana/saņemšana atļauta visu sacensību laiku.

7.6  Palīdzība no malas atļauta tikai Rīkotāja norādītajā Tehniskajā parkā vai tehniskās palīdzības vietā.

7.7  Aizliegta jebkāda palīdzība no gaisa.

7.8  Sacensību Rīkotājs nenodrošina bojāto automašīnu evakuāciju no sacensību trases līdz ceļam ar cietu segumu

 8           Starta secība.

8.1  Visās TR sacensībās Rīkotājs nosaka starta secību vadoties no apsvēruma, lai neveidotos sastrēgumi trasē.

8.2  Starta kārtību automašīnām gada pirmajā posmā nosaka saskaņā ar iepriekšēja gada rezultātiem vai lozējot, vēlākajos posmos dalībnieki startē tiešā vai apgrieztā kopvērtējuma vietu secībā.

8.3  Starta intervāls nedrīkst būt mazāks par 1 minūti.

8.4  Pieļaujams kopīgs starts visām ekipāžām vienas ieskaites grupas ietvaros, ja to pieļauj trases konfigurācija, tas neizraisa bīstamas situācijas un ja automašīnu novietojums uz starta neiespaido rezultātu.

 9  Sacensību dokumentācija (road-book).

9.1  TR dokumentāciju saņem katra ekipāža, un tajā ir ietverts visas sacensībās veicamās distances apraksts – leģenda, kartes, norādes, vērtējums, ģeogrāfiskās koordinātas utt., kā arī LK punkti un meklējamie KP.

9.2  Ekipāžām aizliegta novirze no paredzētā (oficiālā) maršruta, kas apzīmēts, kartē, dabā vai kā citādāk, pretējā gadījumā tai var piemērot sodu līdz pat izslēgšanai no sacensībām.

9.3  Labojumi sacensību dokumentācijā jāizsludina dalībnieku sapulcē un rakstiskā veidā jānodod katrai ekipāžai. Ja fiziski tas nav iespējams, tad izmaiņas jāpublicē un jānovieto visiem pieejamā vietā.

 10          Kustība.

10.1                   Visu sacensību laiku (izņemot PS) ekipāžām jāievēro Latvijas Republikā spēkā esošie Ceļu Satiksmes Noteikumi (CSN).

10.2                   TRNN ievērošanu kontrolē sacensību Rīkotāja nozīmētas personas un citas oficiālās personas vai „melnās kastes”.

10.3                    Sacensību laikā PS teritorijā aizliegts iebraukt  dalībniekiem, kuri šajā PS jau finišējuši, vēl nav startējuši, vai nav pielaisti pie starta.

10.4                   Visu TR laiku kustība notiek ar ieslēgtiem tuvās gaismas lukturiem. Izņēmumi pieļaujami ūdens šķēršļu pārvarēšanai un vinčošanās laikā.

10.5                   Aizliegta tīša citu dalībnieku kustības bloķēšana ar automašīnu, vinčas trosi vai kā citādi.

10.6                   TR sacensībās (arī PS) maksimālais pieļaujamais ātrums  ir 70km/h. Rīkotājs var noteikt papildus ierobežojumus, ja tas nav pretrunā ar CSN.

10.7                   Aizliegts nobraukt no ceļa vai stigas ar visiem četriem riteņiem, izņemot gadījumus, kad nekādi citādi nav iespējams apbraukt priekšā stāvošās ekipāžas un ja apbraucot netiek bojāti augoši koki vai nodarīti citi bojājumi apkārtējai videi, izņemot gadījumus, kad tas nepārprotami atļauts sacensību dokumentācijā.

10.8                   Zāģēt atļauts tikai uz ceļiem un stigām nokritušus kokus.

 11          Vērtējums.

11.1                   Sacensību vērtēšana notiek saskaņā ar šiem TRNN un posma  Nolikumu.

 12          Rezultāti.

12.1                   TR Organizators ir atbildīgs par savlaicīgu un precīzu rezultātu paziņošanu.

12.2                   Ieskaites grupas TR1, TR2, TR3, „OPEN”, “ATV” tiek vērtētas atsevišķi.

12.3                   Ekipāžas rezultātu pirmkārt nosaka ieskaitīto (veikto) PS un pārbraucienu skaits, pēc tam iegūto soda punktu (minūšu) summa.

12.4                   Katra PS tiek vērtēta atsevišķi (tiek noteiktas 1.;2.;3. utt vietas, piešķirot par to konkrētus soda punktus).

12.5                   Par katru nokavēto pilno minūti uz laika kontroli (LK) tiek piešķirts konkrēts skaits soda punktu (nosaka posma Nolikumā).

12.6                   Ekipāžas vērtējumu „nefinišējis” (NF) saņem ekipāža, kurai tiesnesis ir devis startu, bet tā nav nokļuvusi līdz finišam paredzētajā laikā, jeb nav veikusi nosprausto distanci, vai tā konkrētā PS vai pārbrauciena finišā nevar uzrādīt LKK vai SportIdent. Šajā gadījumā ekipāžai tiek piemērots soda punktu skaits par neveikto distanci (precizē Sacensību Nolikumā), saglabājot kopvērtējuma vietu tabulā.

12.7                   Ekipāžas vērtējumu „nestartējis” (NS) saņem ekipāža, kurai netika tiesneša dots starts konkrētā posmā (piem. pārsniegts pieļaujamais kavējums uz startu) vai arī gadījumos, par kuriem Rīkotājs ir paredzējis šādu sodu (piem. iebraukšna LK no nepareizās puses). Šajā gadījumā ekipāža noslīd kopvērtējuma tabulā zem visām finišējušām ekipāžām, kurām nav piešķirts vērtējums NS.

12.8                   Vienāda rezultāta gadījumā augstāku vietu ieņem ekipāža, kura uzrādījusi labākus rezultātus papildsacensību posmos (PS).

12.9                   Ekipāža saņem ieskaiti sacensībās, ja tā veikusi vismaz pusi distances (tiek norādīts konkrētā posma Nolikumā).

 13          Rīkotāja atbildība un tiesības.

13.1                   Ja sacensību posms tiek atcelts Force Majeure apstākļu dēļ, Rīkotājs atmaksā dalībnieku ziedojumus katram dalībniekam 50% procentu apmērā.

 

 

Apstiprināti ar LAF Trofi reida komisijas 2014. gada 10. marta lēmumu.

 

 

Ilustrācijas:

Ilustrācija Nr.1: Starta karogs:

 

 

 

Ilustrācija Nr.2: Finiša karogs:

 

 

Ilustrācija Nr.3: Stop zīme:

 

 

Ilustrācija Nr.4: “Ok” zīme (A4 izmēra balts pamats, novietots horizontāli, zaļi burti):

OK

 

Ilustrācija Nr.5: “SOS” zīme (A4 izmēra balts pamats, novietots horizontāli, sarkani burti):

SOS

 

Pielikumi:

  1. Pielikums Nr.1: “Kontrolkartes (LKK) paraugs”
  2. Pielikums Nr.2: “Tehniskās komisijas protokola piemērs”

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)