2012. gada TR čempionāta nolikums

 

 

 

Apstiprināts

LAF Trofi-reidu komisijas priekšsēdētājs

K.Vīdušs

 

_______________________________

2012.gada 10.aprīlī

Apstiprināts:

LAF ģenerālsekretāre

L.Cepurniece

 

__________________________

2012. gada 10.aprīlī

 

 

 

LATVIJAS

TROFI-REIDU ATKLĀTĀ ČEMPIONĀTA

2012. GADA NOLIKUMS

 

1  TERMINI, SAĪSINĀJUMI UN DEFINĪCIJAS

1.1   ASN: (no franču val. les Autoritès Sportives Nationales) – valstu nacionālie sporta klubi vai citas nacionālas organizācijas, ko FIA atzinusi par nacionālo autosporta autoritāti attiecīgajā valstī.

1.2  LAF: Latvijas Automobīļu Federācija

1.3  LAF TRK: LAF T-R komisija

1.4  T-R: trofi-reids

1.5  Pilots: Sacensību dalībnieks, kurš vada transporta līdzekli, “Braucējs” LAF Nacionālā Sporta Kodeksa (NSK) p2.44 izpratnē

1.6  Stūrmanis: Sacensību dalībnieks, kuš piedalās sacensībās ekipāžā, “Braucējs” LAF NSK izpratnē

1.7  CSNg – ceļu satiksmes negadījums

 

2  VISPĀRĪGIE NOSACĪJUMI.

2.1  Latvijas Trofi-Reidu čempionāts (turpmāk tekstā – LTČ) ir vairākposmu sacensības vieglajiem apvidus transporta līdzekļiem, kas norisinās saskaņā ar:

2.1.1          LAF NSK;

2.1.2          T-R Norises Noteikumiem (TRNN);

2.1.3          LAF TRK tehniskajiem noteikumiem (TRTN);

2.1.4          Posmu Nolikumiem un to Papildinājumiem.

2.1.5          Šo Nolikumu (daudz posmu sacensību Nolikums LAF NSK p2.27.1 izpratnē; turpmāk tekstā – LTČ Nolikums);

2.1.6          Latvijas Republikā spēkā esošajiem Ceļu satiksmes noteikumiem (CSN);

LTČ mērķi ir: popularizēt apvidus braukšanu, pilnveidot dalībnieku prasmi dažādu šķēršļu un grūtību pārvarēšanā, noteikt šobrīd Latvijā spēcīgākos braucējus un čempionus, gatavot LV sportistus dalībai starptautiskās sacensībās.

2.2  LTČ izcīņa 2012. gadā notiek septiņos posmos. Posmu norises laiki:

Posma kārtas numurs Norises laiks Norises vieta, nosaukums Saistītās sacensības
1 01.06-03.06 Ēdole, Kurland Trophy 2012  
2 15.06-17.06 Rugāji, Rugāji Trophy 2012  
3 13.07-15.07 Virga, Virgas Manevri 2012  
4 27.07-29.07 Ropaži, Ropaži Trophy 2012  
5 17.08.-19.08 Trapene, Stiga Trophy 2012 NEZ Championship 2012 I stage
6 15.09-16.09 Švencioni, Gladiatoriai 4×4 NEZ Championship 2012 II stage
7 12.10-14.10 Madona, GO Expedition Trophy 2012  

2.3  Viena posma norises ilgums var būt no vienas līdz trim dienām.

3  SACENSĪBU ORGANIZĀCIJA, TRASE.

3.1  Sacensību organizēšana notiek saskaņā ar LAF NSK un TRNN.

3.2  Katra posma trasē tiek iekļauti grūti pārvarami ceļu posmi vai kustība notiek bezceļa teritorijās, piemēram, sen nelietoti ceļi, karjeri, purvainas pļavas utt.

3.3  LTČ trases ir slēgtas trases LAF NSK p2.36.1 izpratnē.

3.4  Katra posma programmā Rīkotājam jāparedz Papildsacensību (PS) posmu veikšana.

3.5  Posma Nolikuma iesniegšana un saskaņošana notiek šādā kārtībā:

3.5.1                    Ne vēlāk, kā 30 dienas pirms sacensībām Rīkotājs iesniedz LAF TRK saskaņošanai Sacensību posma Nolikumu, kurš ietver TRNN paredzēto informāciju.

3.5.2                    Ne vēlāk, kā 25 dienas pirms sacensībām LAF TRK apstiprina Rīkotāja iesniegto posma Nolikumu, un tai pašā dienā publicē www.trofi.lv un www.laf.lv.

3.5.3                    Gadījumā, ja posma Nolikums netiek saskaņots un publicēts noteiktajā laikā, sacensību posms var tikt izslēgts no LTČ, par ko lemj LAF TRK un lēmumu paziņo ne vēlāk, kā 14 pirms plānotā LTČ posma, to publicējot www.trofi.lv un www.laf.lv.

3.6  Sacensību dokumentāciju Rīkotājs iesniedz LAF TRK ne vēlāk, kā 5 dienas pirms attiecīgā LTČ posma.

 

3.7  LTČ ieskaite notiek dalībniekiem šādās ieskaites grupās:

3.7.1          “TR 1” – individuāli startējošas ekipāžas ar TR1 kategorijas automašīnu;

3.7.2          “TR 2” – individuāli startējošas ekipāžas ar TR2 kategorijas automašīnu;

3.7.3          “TR 3” – individuāli startējošas ekipāžas ar TR3 kategorijas automašīnu;

3.7.4          „OPEN” – individuāli startējošas ekipāžas ar „OPEN” kategorijas automašīnu;

3.7.5          „ATV” – komandās pa divi startējošas ekipāžas ar ATV kategorijas kvadricikliem;

3.8  Starta kārtību gada pirmajā posmā TR1, TR2, TR3 un „OPEN” automašīnām, kā arī ATV (kvadricikli) nosaka pēc pagājušā gada kopvērtējuma rezultātiem. Nākamajos posmos dalībnieki startē tiešā vai apgrieztā kopvērtējuma vietu secībā, ko nosaka attiecīgā posma Nolikumā.

4  SACENSĪBU DALĪBNIEKI.

4.1  LTČ var piedalīties jebkura fiziska persona, kas sasniegusi 16 gadu vecumu un kurai ir LAF TRK vai citas valsts izdota ASN Sportista licence. Pilotam jābūt atbilstošas kategorijas autovadītāja apliecībai. Par jaunāku personu piedalīšanos čempionātā lemj LAF TRK padome.

4.2  Gada licences cena 2012. gadā ir 50Ls, vienreizējās licences cena 2012. gadā – 10Ls. Licenci var iegādāties sacensību dienā reģistrācijas laikā.

4.3  Ekipāža sastāv:

4.3.1          Kategorijā TR1 no diviem līdz četriem cilvēkiem (pēc pašu izvēles);

4.3.2          Kategorijā TR2, „OPEN (brīvā)” un TR3 no diviem līdz trīs cilvēkiem (pēc pašu izvēles).

4.3.3          ATV kategorijā braucēji tiek apvienoti komandā, kas sastāv no diviem ATV kvadricikliem (pēc pašu izvēles). Ar vienu ATV var braukt viens cilvēks.

4.4  Katram ekipāžas dalībniekam jābūt apdrošinātam pret nelaimes gadījumiem autosporta pasākumos ne mazāk kā par Ls 1000.

5  DALĪBNIEKU transporta līdzekļi.

5.1  LTČ izcīņā var piedalīties ar apvidus transporta līdzekļiem, kuru tehniskie parametri atbilst TR1, TR2, TR3, „Open” un 4×4 ATV atbilstošo kategoriju TRTN. Lēmumu par piederību attiecīgajai kategorijai pieņem sacensību Tehniskais komisārs TRNN noteiktajā kārtībā.

5.2  Visiem transporta līdzekļiem jāatbilst likumīgām prasībām lietošanai pa Latvijas koplietošanas ceļiem, izņemot transporta līdzekļiem, kuri startē slēgtā tipa trasē. Par šādu transporta līdzekļu startēšanu sacensību ietvaros lemj sacensību Tehniskais komisārs TRNN noteiktajā kārtībā.

5.3  Lēmumu ļaut vai liegt startēt transporta līdzeklim sacensībās pieņem Tehniskais komisārs TRNN noteiktajā kārtībā.

6  VĒRTĒJUMS.

6.1  Gada kopvērtējumu ekipāžām veido 5 (piecu) labāko posmu rezultāti.

6.2  LTČ gada kopvērtējumam ekipāža punktus saņem saskaņā ar šī LTČ Nolikuma Pielikumu Nr.1.

6.3  Par izcīnīto vietu sacensībās gada kopvērtējuma punktus saņem sportisti, kuriem ir LAF vai citas valsts ASN izsniegta gada Sportista licence. Gada kopvērtējuma punkti tiek aprēķināti tikai par to laika periodu, kurā sportistam ir izsniegta gada Sportista licence.

6.4  LTČ ir noticis, ja ir notikuši vismaz četri posmi un ieskaites grupā sezonas laikā startējušas ne mazāk, kā astoņas ekipāžas.

6.5  LTČ posms attiecīgajā ieskaites grupā ir noticis, ja tajā startējuši ne mazāk, kā 4 (četri) transporta līdzekļi.

6.6  Vienāda punktu skaita gadījumā LTČ izcīņas posmā augstāku vietu ieņem ekipāža, kura Papildsacensību (PS) posmos ieguvusi vairāk pirmās vietas, otrās vietas utt., ja arī iegūto vietu sadalījums PS vienāds, tad augstāku vietu ieņem ekipāža, kas augstāku vietu ieņēmusi pēdējā PS

6.7  Ekipāža nesaņem punktus gada kopvērtējumā, ja tā saskaņā ar sacensību posma Nolikumu ir veikusi mazāk par pusi no posma distances.

6.8  Rīkotājs var paredzēt koeficentu rezultātu aprēķināšanai kādā no PS posmiem (piem. PS2 Triāls k=0.5).

6.9  Pārejot no vienas ieskaites grupas uz citu, ekipāžai iegūtie kopvērtējuma punkti paliek iepriekšējā grupā, t.i. tos nevar “paņemt līdzi”.

6.10                      Sodi par pārkāpumiem tiek piemēroti saskaņā ar LTČ Nolikuma Pielikumu Nr.3.

6.11                      Lai saņemtu punktus gada kopvērtējumam, ekipāžai katrā LTČ posmā atļauts mainīt vienu no sekojošiem: transporta līdzekli, pilotu vai stūrmani.

7  PROTESTI.

7.1  Protests pret sacensību gaitu, citu dalībpersonu rīcību sacensību laikā vai sporta tiesnešu pieņemtajiem lēmumiem jāadresē sacensību Komisāram un jāiesniedz Dalībnieku tiesnesim.

7.2  Protests jāiesniedz rakstiski, pieteicēja parakstīts, protestā jānorāda Kodeksā vai sacensību Nolikumā ietvertu noteikumu pārkāpums vai – ja Kodeksā vai Nolikumā attiecīgais jautājums nav iekļauts – vispārēju sporta principu pārkāpums.

7.3  Protestam jāpievieno garantijas iemaksu par protestu 60 LVL. Ja protestu atzīst par pamatotu, iemaksu par protestu atmaksā protesta iesniedzējam un izdevumus par protesta izskatīšanu sedz vainīgā persona. Ja protestu atzīst par nepamatotu, iemaksa par protestu paliek Rīkotāja rīcībā.

7.4  Ja protests jautājuma izskatīšanai paredz papildus izdevumus (piem. dažādu transporta līdzekļu sistēmu un mezglu demontāžu un atjaunošanu, transportēšanu utt.), protesta iesniedzējam jāsedz arī šie izdevumi. Ja protests tiek atzīts par pamatotu, vainīgā puse sedz visus tehniskās pārbaudes procedūras izdevumus.

7.5  Ja iespējams, var notikt protestā iesaistīto pušu uzklausīšana. Ja kāda no iesaistītajām pusēm neierodas, lēmumu pieņem bez viņu klātbūtnes

7.6  Protests jāiesniedz ne vēlāk kā 30 minūtes pēc pagaidu rezultātu paziņošanas. Ja kādu iemeslu dēļ rezultātu apkopošana aizkavējas vairāk kā divas stundas pēc sacensību programmā paredzētā laika un apbalvošana tiek pārcelta uz nākamās nedēļas trešdienu, rezultātiem jābūt publicētiem pirmdienas laikā www.laf.lv un www.trofi.lv mājas lapā internetā. Šajā gadījumā protestus var iesniegt otrdienas laikā elektroniskā formā, rakstisko versiju tajā pašā dienā nosūtot pa pastu, un garantijas iemaksu pārskaitot LAF TRK norādītājā bankas kontā. Protestu atļauts iesniegt pēc noteiktā termiņa tikai tad, ja Komisārs atzinis objektīvu un pamatotu kavēšanās iemeslu.

Protesta izskatīšana

7.7  Ja protesta izskatīšanas rezultāts neietekmē apbalvojamo vietu sadalījumu, Rīkotājs var sākt apbalvošanu atbilstoši sacensību programmai.

Ja protesta izskatīšanas rezultātā var mainīties apbalvojamo vietu sadalījums, apbalvošanu atļauts sākt pēc protesta izskatīšanas un Komisāra lēmuma paziņošanas:

– pēc apelācijas pieteikuma iesniegšanas termiņa beigām, ja apelācijas pieteikums nav iesniegts,

– pēc apelācijas prasības galīgās izskatīšanas, ja ir iesniegts apelācijas pieteikums.

7.8  Komisāra lēmums ir saistošs visām ieinteresētajām pusēm. Komisāra lēmums stājas spēkā līdz ar tā paziņošanu uz oficiālā informācijas stenda un ir spēkā, ja vien apelācijas kārtībā nav atcelts.

Apelācijas prasības izskatīšanas instances

7.9  Sacensību gaitā pieņemtajiem Komisāru lēmumiem un T-R Padomes pieņemtajiem lēmumiem apelācijas instance ir LAF prezidija apstiprināta LAF Apelācijas tiesa.

Apelācijas prasības iesniegšana

7.10 Apelācijas prasības iesniedzējam 1 stundas laikā pēc lēmuma paziņošanas jāiesniedz instancei, kas pieņēmusi lēmumu. Rakstisks, iesniedzēja parakstīts apelācijas pieteikums 48 stundu laikā jāiesniedz apelācijas LAF apelācijas instancē, vienlaicīgi pievienojot apelācijas iemaksu, kuru noteikusi LAF apelācijas tiesa.

Apelācijas prasības izskatīšana

7.11                      Apelācijas prasība jāizskata LAF NSK 12.nodaļā noteiktajā kārtībā.

8  IDENTIFIKĀCIJA.

8.1  Startējot LTČ, ekipāžai jāiegādājas vai jāaprīko automašīna ar diviem starta numuriem, kā arī sacensību emblēmu un obligāto reklāmu. Starta numuru un emblēmu izvietojumam uz transporta līdzekļa un to izgatavošanai jānotiek atbilstoši šī LTČ Nolikuma Pielikumam Nr.2.

8.2  Starta numurzīmju vai emblēmu nozaudēšanas gadījumā sacensību laikā ekipāžai var uzlikt naudas sodu līdz 30% no Rīkotājam veiktā ziedojuma. Par katras, starp LTČ izcīņas posmiem, nozaudētas starta numurzīmes/emblēmas atjaunošanu ekipāža maksā atkārtoti, pasūtot nepieciešamo ne vēlāk, kā divas nedēļas iepriekš LAF TRK.

8.3  Starta numuru LTČ ekipāža iegūst saskaņā ar iegūto vietu iepriekšējā gada LTČ izcīņā.

8.4  LTČ starta numuri tiek piešķirti atkarībā no  ieskaites grupas un no iegūtās vietas LTČ izcīņā: TR1: Nr.101 – 199; TR2: Nr.201 – 299; TR3: Nr.301 – 399; OPEN: Nr.401 – 499.

8.5  2012. gadam ATV ieskaties grupu transporta līdzekļiem tiek piešķirts šāds numuru diapazons: ATV: Nr.1 – 99.

8.6  Transporta līdzekļiem, kas nav piedalījušies LTČ, numuri tiek piešķirti pieteikšanās kārtībā.

9  BALVU FONDS.

9.1  Rīkotājs katrā LTČ posmā apbalvo trīs labākās startējušās ekipāžas ieskaites grupās TR1, „OPEN”, kā arī  (TR2 un TR3) un ATV kopējā kategorija.

9.2  LTČ izcīņas gada kopvērtējumā, LAF TRK apbalvo trīs labākās ekipāžas ieskaites grupās TR1, TR2, TR3, „OPEN” ATV Standart un ATV OPEN.

9.3  LTČ izcīņas noslēgumā dalībnieki var tikt apbalvoti ar speciālbalvām.

10         REKLĀMA.

10.1                      Dalībniekam ir jāizvieto uz sava transporta līdzekļa LAF TRK un/vai Rīkotāja piedāvātā reklāma norādītajās vietās saskaņā ar LTČ Nolikuma Pielikumu Nr.2.

10.2                      Laukumi virs un zem starta numuriem ir paredzēti Rīkotājam.

10.3                      Par atteikšanos izvietot uz transporta līdzekļa Rīkotāja paredzētās reklāmas vai to neesamība saskaņā ar LTČ Nolikuma Pielikumu Nr.3 – sods Ls50.

10.4                      Sacensību ģenerālsponsoru reklāmas izvietošana uz transporta līdzekļa šim mērķim paredzētajiem laukumiem ir obligāta.

10.5                      Dalībniekam ir tiesības izvietot reklāmu uz sava transporta līdzekļa, ja tā nav pretrunā ar LTČ Nolikuma vai tā Pielikumā Nr.2 paredzēto, kā arī ar Latvijas Republikas likumdošanu.

11         ATBILDĪBA UN TIESĪBAS.

11.1                      Rīkotājs neatbild par zaudējumiem, ko nodarījusi autosporta sacensību  dalībpersona tīšu vai netīšu darbību rezultātā pret trešo personu.

11.2                      Rīkotājs neatbild par  autosporta sacensību dalībpersonu transporta līdzekļiem un personīgajām mantām.

11.3                      Rīkotājs neatbild par sacensību laikā notikušiem CSNg un drošības noteikumu pārkāpumiem. Autosporta sacensību dalībpersonas pašas pilnā mērā atbild par savas rīcības vai bezdarbības sekām, to apliecinot ar parakstu konkrēto sacensību pieteikuma kartē.

11.4                      Sacensību Komisārs, drošības apsvērumu dēļ, var atcelt daļu veicamās distances jebkurā laikā, arī tad, ja kāds dalībnieks to jau ir veicis.

12         SODI.

12.1                      Aizliegums startēt, izslēgšana no sacensībām, naudas sodi un sodi, ko nosaka sacensību dokumentācija tiek noteikti saskaņā ar soda tabulu (sk. LTČ Nolikuma Pielikumu Nr.3) un LAF Sporta Kodeksu.

13         PIETEIKUMI.

13.1                      Katra LTČ posma programmu un pieteikumu iesniegšanas, samaksas kārtību nosaka konkrētā posma Papildnolikums.

13.2                      Katra posma pieteikuma anketa un nolikums tiek publicēts interneta mājas lapā www.trofi.lv un www.laf.lv.

 

14         ADMINISTRATĪVĀ UN TEHNISKĀ KONTROLE.

14.1                      Visām ekipāžām, kas piedalās sacensībās, jāierodas uz administratīvo un tehnisko kontroli saskaņā ar posma Papildusnolikumu. Rīkotājs var paredzēt un piemērot finansiālus sodus par posma Papildusnolikuma neievērošanu.

14.2                      Administratīvā kontrole sastāv no dokumentu pārbaudes:

14.2.1      aizpildītas pieteikuma veidlapas oriģināls ar visu ekipāžu locekļu parakstiem;

14.2.2      sacensību dalībnieka sportista licence.

14.2.3      apdrošināšanas polise nelaimes gadījumiem autosporta pasākumos;

14.2.4      pilota vadītāja apliecība;

14.2.5      transportlīdzekļa reģistrācijas apliecība un vai sporta automašīnas tehniskā pase

14.3                      Uz tehnisko kontroli ar savu transporta līdzekli drīkst ierasties tās ekipāžas, kas nokārtojušas administratīvo kontroli. Ierodoties uz tehnisko kontroli transporta līdzeklim jābūt aprīkotam ar starta numuriem un obligāto reklāmu. Tehniskajai kontrolei ir vispārējs raksturs par transporta līdzekļa tehniskā stāvokļa un drošības normu ievērošanu. Ja Tehniskās komisijas laikā tiek konstatēta transporta līdzekļa neatbilstība tehniskām vai drošības prasībām, Sporta komisārs drīkst noteikt neatbilstību novēršanas termiņu. Sacensību laikā jebkurā brīdī drīkst veikt transporta līdzekļa tehniskā stāvokļa un drošības normu ievērošanas un obligātā ekipējuma pārbaudi. Visu sacensību laiku sacensību dalībnieks ir atbildīgs par sava transporta līdzekļa tehnisko atbilstību.

15         DROŠĪBAS UN PAPILDUS APRĪKOJUMS.

15.1                      Atpazīstamības un redzamības uzlabošanai, katrai dalībpersonai ir obligātas  vestes ar atstarojošu elementu. Oficiālajām personām vestes ir dzeltenā krāsā, ekipāžu dalībniekiem – oranžā krāsā.

15.2                      Ir obligāta aizsargķiveres izmantošana sacensību laikā. Pieļaujams izmantot motoru sporta veidu ķiveres ar „E22” sertifikāciju un augstāku, kā arī ķiveres ar cietu ārējo apvalku, sitiena slodzes izlīdzinošu pildījumu (putuplasta, putu polisterols un tml.), iekšējo oderējumu, kas ir ķiveres konstrukcijas neizjaucamā sastāvdaļa un ar ventilācijas atverēm. Tiek ieteiktas arī ķiveres raftigam ar standartiem EN 1078, ЕN 1077 vai ASTM 2040, kalnu velosporta ķiveres ar standartu Snell B 90, kalnu slēpošanas vai hokeja ķiveres. Nav pieļaujamas celtniecības, ielas velosporta ķiveres, kā arī visa veida mīkstās (auduma) ķiveres.

15.3                      Katram transporta līdzeklim, kas piedalās sacensībās, ir jābūt aprīkotam ar standarta 12V līdzstrāvas barošanas ligzdu („piepīpētāju”), lai nodrošinātu elektro barošaanu maršruta pieraksta iekārtai („Melnai kastei”). Tāpat jābūt paredzētai vietai „Melnās kastes” novietošanai, laukums 15×15 cm, ņemot vērā “Global Positioning System” (GPS) satelītu signāla uztveršanas nepieciešamību.

15.4                      Digitālā fotokamera ar atmiņas karti vai USB savienojuma kabeli

Ar šādiem Pielikumiem:

  1. Pielikums Nr.1 “Punktu tabula”
  2. Pielikums Nr. 2 “Starta numurzīmju, sacensību emblēmu un reklāmas izvietošana uz automašīnas.”
  3. Pielikums Nr. 3 “Vērtējums un sodi.”

Apstiprināti ar LAF trofi – reidu komisijas 2012. gada 10.aprīļa lēmumu.

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)